Головна Наука Публікації

Публікації

Крутякова В. І. Промислове розведення бракона / В. І.Крутякова, О. Д. Молчанова, О. Б. Шейкіна, Г. О. Риженков// Аграрний вісник Півдня. – 2014. – №1. – С. 117–121.
Беспалов І. М. Національні ринки інноваційної продукції з напряму комплексної біологізації землеробства / І. М.Беспалов, В. В. Задонський, Л. В. Краснопьорова, В. І. Крутякова // Зерно і хліб. – 2014. – №4. – С. 50–51.
Чернова І. С. Методологія керування якістю ентомологічної продукції / І. С. Чернова. // Аграрний вісник Півдня. – 2014. – №1. – С. 189–191.
Барабаш А. Д. Прогнозування якості ентомопродукції у багатоланцюгових технологічних процесах ентомологічного виробництва / А. Д.Барабаш, І. С. Чернова, О. В. Лешишак, І. В. Должикова // Аграрний вісник Півдня. – 2014. – №1. – С. 65–69.
Кліматична техніка у технологічних процесах промислової ентомології / [І. М. Беспалов, В. М. Бельченко, Б. М. Шейкін та ін.]. // Аграрний вісник Півдня. – 2014. – №1. – С. 69–74.
Молчанова О. Д. Розведення млинової вогнівки для вирощування ектопаразиту бракон (Habrobracon hebetor Say.) / О. Д. Молчанова, І. А. Копко // Аграрний вісник Півдня. – 2014. – №1. – С. 131–134.
Чернова І. С. Системний підхід щодо структурування технологічних процесів ентомологічних виробництв / І. С. Чернова// Аграрний вісник Півдня. – 2014. – №1. – С. 181–189.
Крутякова В. І. Створення резерватора ентомофага бракона / В. І. Крутякова, О. Д. Молчанова, О. Б. Шейкіна. // Вісник аграрної науки.-2015- № 9.-С.48-51.
Лешишак О. В. Прийоми підвищення життєздатності та продуктивності ентомофага трихограма / О. В. Лешишак // Аграрний вісник Півдня. – 2014. – №1. – С. 121–127.
Кузьменко О. О.Біологічна активніть мікробіологічних засобів захисту рослин в модельних дослідах in vitro /О. О.Кузьменко,Л. М. Горобченко, Ю. М. Сметана, І. М. Пестієнко / Матеріали Х наукової конференції молодих вчених – Чернігів, 2014. – С. 74–77
Горобченко Л. М. Вплив температурних факторів на активність біопрепаратів / Л. М. Горобченко, О. О. Кузьменко, Ю. М. Сметана // Матер. Х наукової конф. молодих вчених / Л. М. Горобченко, О. О. Кузьменко, Ю. М. Сметана. – Чернігів, 2014.– С. 63–66.
Лобан Л. Л. Підвищення біологічного потенціалу продуцентів і біофунгіцидів на їх основі / Л. Л. Лобан, Л. В. Попова, Ю. М. Сметана. // Вісник аграрної науки Південного регіону. – 2012. – №12. – С. 112–117.
Молчанова О. Д. Ентомологічний препарат бракон - ефективний засіб захисту рослин від шкідників / О. Д. Молчанова, І. А. Моторко, А. Д. Барабаш // Аграрна наука - виробництву. – 2012. – №2. – С. 15.
Ходорчук В. Я. Основні підходи щодо формалізації оцінки якості ентомокультур / В. Я. Ходорчук, І. С. Чернова // Вісник аграрної науки Південного регіону. – 2012. – №12. – С. 169 –176.
Крутякова В.І. Основні підходи до забезпечення якості ентомологічної продукції / В.І.Крутякова, І.С. Чернова,О.Д. Молчанова, І.В. Должикова // Техніка і технології АПК. - 2015. - № 11 (74). – С. 30-31.
Алієва І. В. Лабораторна технологія розведення вермикультур зі стабільними біологічними та екологічними показниками / І. В. Алієва, М. М. Марткоплішвілі, В. Я. Ходорчук // Аграрна наука - виробництву. – Київ, 2015.-№2.С 23.
Чернова І.С. Застосування інформаційних технологій у виробництві ентомологічної продукції / І.С.Чернова, А.Д.Барабаш // Тез. докл. Междунар. конф.”Совр. сост. и персп. иннов. биометода в сельском хоз.”, Одесса, 2013. – Бюл. МОББ ВПРС 45.- С.124-125.
Бровіков С. О. Кліматичні камери для біовиробництв / С. О. Бровіков, І. С. Чернова // Аграрна наука - виробництву. – 2012. – №3. – С. 13.
Крутякова В.І. Параметри вмісту фосфатмобілізувальних мікроорганізмів в осадок стічних вод станцій біологічної очистки м. Одеса/ В.І. Крутякова, Л.Л.Лобан, Н.В. Пиляк, В.Є. Дишлюк//Збірник наукових праць «Охорона грунтів».-2015.-С. 97-98.
Горобченко Л. М. Вплив температурних чинників на адаптивні можливості біофунгіцидів / Л. М. Горобченко // Молодь і поступ біології / Л. М. Горобченко. – Львів, 2015.–(Львів.націон.універ. ім. І. Франка. ХІ міжнар.наук.конф.студ.і аспір.)– С. 336–337.
Білоусов М.Ю. Технологія виробництва і застосування хижих кліщів фіто сеїд для захисту сільсько-господарських культур у теплицях/М.Ю. Білоусов,О.О Соболева, Н.О. Бархатова//Аграрна наука-виробництву.-2015.-№ 3.-С.21.
Бельченко В. М. Пакування та механізований спосіб розселення трихограми / В. М. Бельченко, Д. П. Грогуленко, О. В. Лешишак // Аграрна наука - виробництву. – 2013. – №2. – С. 30.
Лобан Л. Л. Вплив кліматичних факторів на цільові показники перспективних біозасобів / Л. Л.Лобан, О. О. Кузьменко, Ю. М. Сметана, І. М. Пестієнко // Аграрний тиждень. Україна. – 2014.-С. 41.
Кузьменко О.О Біологічна активніть мікробіологічних засобів захисту рослин в модельних дослідах in vitro / О. О.Кузьменко, Л. М. Горобченко, Ю. М. Сметана, І. М. Пестієнко / Матеріали Х наукової конференції молодих вчених – Чернігів, 2014. – С. 74–77
Молчанова О. Д. Основні принципи виробництва ентомофага бракона / О. Д. Молчанова, І. А. Моторко, І. С. Чернова // Вісник аграрної науки Південного регіону. – 2012. – №12. – С. 122–127.
Лешишак О. В. Вплив режиму освітлення на продуктивність трихограми / О. В. Лешишак // Захист і карантин рослин. – 2014. – №7.
ЧерноваІ.С. Методичні підходи до керування якістю ентомофагів/ І.С. Чернова // Техніка і технології АПК. - 2016. - № 2 (77). – С. 32-33.
М.Д. Мельничук Технічна ентомологія виробництва біопрепаратів захисту рослин як підгалузь агробіотехнології / М.Д. Мельничук та ін. // «Наук. пр. інст. біоен. культ. і цукр. бур.». : зб. наук. праць – Київ, 2013. – Т. ІІ, вип. 17. – С. 320 – 323
М. Мельничук До питання обґрунтування та оцінювання біокліматичних показників біотехнологічних процесів на прикладі виробництва ентомологічного препарату трихограми / М. Мельничук та ін. // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 8 (23). – С.34-37.
Обмеження викидів хімічно активних сполук нітрогену у тваринництві // Марткоплішвілі М.М.// Мат. міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві», м. Київ -2014. С. 142-146
Мінімізація емісії парникових газів у сільському господарстві /Ходорчук В.Я., Алієва І.В., Марткоплішвілі М.М. // Аграрний вісник Півдня. – 2014. - № 1 – С. 168 – 173
Чернова І.С. Програмне забезпечення системи керування якістю ентомологічної продукції / І.С.Чернова, І.В.Должикова // Аграрна наука-виробництву: науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок. – К., 2015. – № 1. – С.26.
Кузьменко О.О. Стимулювання біологічного потенціалу штамів – продуцентів в умовах in vitro /О. О.Кузьменко//Молодь і поступ біології /Л. М.Горобченко. –Львів, 2015.–(Львів.націон.універ. ім. І. Франка. ХІ міжнар.наук.конф.студ.і аспір.)– С. 347–349.
Шейкін Б.М. Основні напрями розвитку промислової ентомології / Б.М. Шейкін, А.Д. Барабаш, Т.В. Бородавкіна // Вісник аграрної науки Південного регіону. - 2012. - № 12 - 13. - С. 176-183.
Алієва І. В. Викиди парникових газів від сільського господарства в Одеській області / І. В. Алієва, М. М. Марткоплішвілі, В. Я. Ходорчук // Вісник аграрної науки Південного регіону. - 2012. - № 12 - 13. - С. 6-11.
Моклячук Л.І. Втрати азоту у сільському господарстві України / Л.І. Моклячук, В.О. Пінчук, М.М. Марткоплішвілі // Агроекологічний журнал. - 2013. - № 3 С. 19-23
Гончарук О.І. Як використати бракона / О.І. Гончарук, О.Д. Молчанова, В.В. Поляк // Карантин і захист рослин. - 2007. - № 1 (127). - С.12-13.
Ходорчук В.Я. Модульний комплект обладнання для виробництва ентомологічного препарату бракон / В.Я. Ходорчук , Ю.В. Білоусов , О.Д. Молчанова , І.А. Моторко // Аграрна наука - виробництву. - 2012. - № 3. - С.29-29.
Барабаш А.Д. Методика оцінювання можливого впливу на довкілля ентомологічних засобів захисту рослин /А.Д.Барабаш, І.В.Алієва // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.24-31.
Бельченко В.М. Експериментальний зразок установки для промислового виробництва зернової молі / В.М.Бельченко, К.П. Наголович// Матер.Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.31-34.
Беспалов І.М. Деякі підходи до нормативно-правового забезпечення розвитку органічного та екологічного землеробства / І.М.Беспалов, В.В.Гармашов // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.40-48.
Горобченко Л.М. Дослідження впливу температурних факторів на біологічну активність засобів захисту рослин/Л.М.Горобченко, Л.Л.Лобан, О.О. Кузьменко // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.89-95.
Крутякова В.І. Автоматизація енергоефективного ферментаційного комплексу модульного типу/ В.І.Крутякова, Т.М. Осипенко, М.Ю. Білоусов //Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.124-126.
Крутякова В.І. Дослідження енергоресурсозбереження ферментаційного комплексу /В.І.Крутякова, Т.М.Осипенко, М.Ю. Білоусов// Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.127-129.
Кузьменко О. О. Дослідження целюлозолітичної активності грибів роду Trichodermа / О.О.Кузьменко, Л.М.Горобченко// Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.130-133.
Лобан Л. Л. Субстратні компоненти для вдосконалення технологій одержання засобів захисту рослин / Л.Л.Лобан та ін. // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.148-151.
Лобан Л.Л. Мікробний генофонд для біологізації землеробства / Л.Л. Лобан, Ю.М. Сметана, А.І. Таран //Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.152-155.
Новохацький М.Л. Екологічна оцінка біологічного агровиробництва / М.Л.Новохацький, В.С. Таргоня, В.І. Крутякова // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.198-208.
Пиляк Н.В. Ідентифікація небезпеки та агроекологічні показники осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси/ Н.В. Пиляк, Л.Л.Лобан, Ю.М.Сметана // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.212-217.
Соболева О.О. Технологія масового розведення хижої комахи галиці афідімізи Aphidoletes aphidimyza / Соболева О.О., Бархатова Н.О. // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.220-222.
Алієва І.В. Зниження емісії хімічно активних сполук нітрогену за рахунок утилізації гною вермикультурою/І.В.Алієва// Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.19-24.
Ходорчук В.Я. Техніко-економічна оптимізація модульних комплексів промислового виробництва ентомофагів / В.Я.Ходорчук, І.М. Беспалов // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. - Інформ. бюл. СПРС МОББ. - № 49. – Одеса, 2016. – С.261-264.
Annex VII
EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ СПРС МОББ 53 ( Виправлений 23.10.2018)
ІТІ "Біотехніка"
Сучасні принципи організації ентомологічного виробництва. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Бельченко В. М., Барабаш А. Д., Шейкін Б. М.
Вибір багатофункціональної енергозберігаючої системи забезпечення мікроклімату при вирощуванні трихограми за адаптивною технологією. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя
Бельченко В. М., Піщанська Н. О.
Масштабування сажків с комахами при створенні технологічних комплексів промислового виробництва ентомофагів. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-
Беспалов І. М., Ходорчук В. Я.
Створення лабораторних культур хижих клопів Macrolophus pygmaeus та Orius laevigatus. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Оде
Волошина Є. В., Бархатова Н. О.
Концептуальні підходи до створення Центру маточних культур комах. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Крутякова В. І., Маркіна Т. Ю., Молчанова О. Д., Шейкін Б. М.
Аналіз критеріїв оцінки адаптивних технологій. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Крутякова В. І., Бельченко В. М., Піщанська Н. О.
Способи реалізації біотехнологічних процесів у промисловій ентомології. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Крутякова В. І., Бельченко В. М., Шейкін Б. М., Барабаш А. Д.
Дослідження можливості зберігання хижого клопа Amblyseius swirskii при зниженій температурі. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р
Крутякова В. І., Молчанова О. Д., Лімарь І. В.
Багаторівнева система сертифікації органічних виробництв сільськогосподарської продукції. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.).
Крутякова В. І., Таргоня В. С.
Післяспиртова барда в агропромислових біотехнологіях. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Лобан Л. Л., Горобченко Л. М., Пиляк Н. В., Дундєва І. В.
Ефективні комплексні біопрепарати з різною специфічністю дії. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Лобан Л. Л., Горобченко Л. М., Пиляк Н. В., Дундєва І. В., Таран А. І.
Селекція хижих клопів на прикладі оріуса та макролофуса. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Маркина Т. Ю., Молчанова О. Д.
Перспективи використання Hermetia іllucens Linnaeus, 1758 (Diptera: Stratiomyidae) в умовах України. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтн
Маркина Т. Ю., Шаламова І. С., Молчанова О. Д.
Створення лабораторних культур кокцинелід. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Молчанова О. Д., Баркар В. П.
Нетрадиційні органічні добрива – альтернатива традиційним органічним добривам. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Пиляк Н. В., Крутякова В. І., Лобан Л. Л., Дишлюк В. Є.
Болезни семян: диагностика, проблемы, перспективы. Биологический метод защиты растений: достижения и перспективы: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию НААН Украины (Одесса, 01-05 октября 2018 г.). Одесса: ПП
Ходорчук В. Я., Гармашов В. В.
Науково-методичні засади системи фітоекспертизи насіння В Україні. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України
Ходорчук В. Я., Марткоплишвили М. М., Гармашов В. В.
Використання інтелектуальних алгоритмів для керування виробництвом ентомофагів. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Чернова І. С., Лисенко В. Ф.
До питання контролю якості ентомофагів в техноценозі. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: ПП
Чернова І. С., Лисенко В. Ф.
Наукові досягнення Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН України (Одеса, 01-05 жовтня 2018 р.). Одеса: П
Чернова І. С., Ходорчук В. Я.
Оцінювання енергоефективності технологічних процесів промислових виробництв мікробіологічних препаратів для захисту рослин.. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 100-річчя НААН Укр
Ярошевський В. П., Осипенко Т. М.